Nyemission i Onoterat AB (pub) utan företräde för befintliga aktieägare

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat per den 12 mars beslutat om nyemission av aktier utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.Teckningskursen SEK 3,50 per aktie. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning.  Aktierna har ett kvotvärde om 1,00 SEK.  Bolaget värderas till ett-pre-money värde om MSEK 11,21. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear

Nyemission är bland annat riktad till City Capital Partners AB, samt tre privat personer.

Totat antal aktier som nyemitteras är 421 608 st,

Totalt antal aktier i Onoterat AB (publ) kommer uppgå till 3 625 817, efter att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

För mer information

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ)

Mobil 0701-442 441