Onoterat AB (publ) tecknar avtal med Fintech bolag

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt uppdragsavtal med ett Fintech bolag, med inriktning mot försäkringssidan, avseende kapitalanskaffning. 

Uppdraget är en s k ”pilot-fishing” riktat mot en begränsad krets investerare och under en begränsad tid.

Onoterat AB (publ) kommer att agera som förmedlare av potentiella investerare , på exklusiv basis under avtalsperioden.

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ)

Mobil: 0701-442 441