Kallelse till årsstämma i Onoterat AB (publ) 2018

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm.  Inregistrering till stämman börjar kl. 13:00.

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 15 maj 2018 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj 2018. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ), org.nr.556578 – 5622, (”Bolaget”), till årsstämma fredagen den 15 juni 2018, kl. 13:30 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. O B S lokalen kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 •  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 9 juni 2018;
 •  Dels anmäla sitt deltagande senast den 9 juni 2018, till Onoterat AB (publ)
  • Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt, Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM
 • Per e-mail: info@onoterat.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter ska biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 9 juni 2018. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en minst en (1) justeringsman
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Information VD om verksamhetsåret 2017/2018
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om,
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning,
  2. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen
 10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Fastställande av riktlinjer för val av valberedning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår som ordförande för årsstämman Bertil Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Beslut om ändring av Bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget om en ändring av spannet, för antalet aktier och aktiekapital till, enligt bilaga 1.

 • Antalet aktier i bolaget från dagens 1 000 000 st till 4 000 000 st till det nya spannet från 3 600 000 st till 14 400 000 st. Aktuellt antal aktier i bolaget uppgår till 3 625 817 st vid dagens årsstämma.
 • Aktiekapitalet i bolaget, att godkänna förslaget om en ändring av spannet där aktiekapitalet måste befinna sig från dagens 1 000 000 kr – 4 000 000 kr till det nya spannet av aktiekapital mellan 3 600 000 kr – 14 400 000 kr. Aktiekapitalet är idag 3 625 817 kr.

 

Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att Styrelsens ordförande erhåller ett (1) prisbasbelopp samt ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter ej verksamma i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningens förslag på styrelse till Onoterat AB (publ) kommer att presenteras senast den 9 juni 2018, och finnas på bolagets hemsida, med övriga handlingar.

Valberedningen föreslår till revisor, omval av Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en period om ett (1) år.

Fastställande av riktlinjer för val av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre, till röstetalet, största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer, riktlinjer för uppdragsersättningar samt tillsättande av valberedning.


 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 1 374 183 aktier. Det föreslagna bemyndigandet utgörs av 1 000 000 aktier, samt framrullning av det outnyttjade bemyndigandet, av 374 183 aktier från årsstämman 2017. Skulle hela eller delar av resten av årets bemyndigande hinna utnyttjas innan årsstämman den 15 juni 2018, skall bemyndigandet minskas med motsvarande aktier. Bemyndigandet kan då minst uppgå till 1 000 000 aktier. Avsikten med kommande nyemissioner är att ge styrelsen ytterligare handlingsfrihet och flexibilitet för att utöka investeringsportföljen genom att öka i vissa innehav, göra nyinvesteringar eller förvärva hela eller delar av portföljinnehav. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 374 183 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2019.

Handlingar

 

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.onoterat.se, under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran framställs genom att kontakta bolaget på något av ovanstående sätt.

 

 

Antal aktier och röster i bolaget

 

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 625 817 st och aktiekapitalet uppgår till SEK 3 625 817 kronor.

 

 

 

Stockholm 15 maj 2018

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma Onoterat 2018 final

 

Bilaga 1 Årstämma 2018 Onoterat AB (publ) Förslag Ny bolagsordning 2018-06-15

FULLMAKT Årsstämma 2018