Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 5/11- 2018

Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2018

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma måndagen 5 november 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13:00.

 

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 15 oktober 2018 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 15 oktober 2018. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ), org.nr.556578 – 5622, (”Bolaget”), till extra stämma måndagen 5 november 2018, kl. 13:30 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. O B S lokalen kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra stämman ska:

 •  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 29 oktober 2018;
 •  Dels anmäla sitt deltagande senast den 27 oktober 2018, till Onoterat AB (publ)
  • Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt, Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM
 • Per e-mail: info@onoterat.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis (ej äldre än ett år) eller fullmakter ska biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 25 oktober 2018. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en minst en (1) justeringsman
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Information från VD
 7. Beslut om bemyndigande styrelsen för ansökan om notering/listning av bolagets aktier hos en MTF aktör
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår som ordförande för extra stämman Bertil Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Information VD (punkt 6)

Sammanfattningsvis av information: Onoterat AB (publ) är nu redo att ta nästa steg i sin transformation. En noterad aktie underlättar för framtida transaktioner och möjligheter till nya affärer.  Avsikten med ett nytt utökat bemyndigande är att dels klara ägarspridningskravet (300 st aktieägare) vid listning på en svensk MTF-marknadsplats, men framför allt att bolaget tillförs ett tillräckligt kapitaltillskott, för att klara sin verksamhet i minst ett år från en listning av bolagets aktier på en MTF- marknadsplats.

Beslut om bemyndigande av styrelsen för ansökan om listning av bolagets aktier hos en MTF-aktör (7)

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har för avsikt att omgående inleda dialog med marknadsplatsaktörer i Sverige, efter godkännande från extra stämman. En ansökan hos en marknadsplats är förenad med omkostnader, utifrån varje enskild marknadsplats, vilket kommer belasta Onoterat AB (pub) omkostnader för räkenskapsåret 2018/2019. Styrelsen uppskattar att kostnaderna kan uppgå till närmare MSEK 0,5-1.

En listningsprocess beräknas ta cirka 8 – 12 veckor, från en inlämnad ansökan till någon av MTF- marknadsplatserna i Sverige. Marknadsplatsernas handläggningstid av en ansökan ligger utanför Onoterat AB (publ) kontroll och kan även ta längre tid, än ovan tidsangivelse. Det finns ingen garanti för att Onoterat AB (publ) kommer att godkännas för listning hos någon av de svenska MTF marknadsplatserna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra stämman fattar beslut, att ersätta tidigare bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, ge styrelsen ett utökat bemyndigande om att nyemittera högst 5 000 000 aktier. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Antal aktier idag är 3 790 817 st och aktiekapitalet uppgår till 3 790 817 kronor i bolaget. Avsikten med kommande nyemissioner är att ge styrelsen ytterligare handlingsfrihet och flexibilitet för att utöka investeringsportföljen genom att öka i vissa innehav, göra nyinvesteringar eller förvärva hela eller delar av portföljinnehav. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 5 000 000 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Bemyndigandet löper till kommande årsstämma 2019.

Stockholm 15 oktober 2018

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

 

Kallelse till extra stämma Onoterat 2018 2018-10-15 FINAL

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 november 2018 final