Kommuniké från extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Kommuniké från extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ),

En extra stämma i Onoterat AB (publ) genomfördes den 5 november 2018, varvid följande beslut har tagits;

 

  • Extra stämman beslutade att bemyndiga Styrelsen för Onoterat AB (publ) att undersöka förutsättningar för en listning vid lämpligt tillfälle av bolagets aktier hos MTF-aktör/marknadsplats.

 

  • Extra stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag, att ersätta tidigare bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, ge styrelsen ett utökat bemyndigande om att nyemittera högst 5 000 000 aktier. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Antal aktier idag är 3 790 817 st och aktiekapitalet uppgår till 3 790 817 kronor i bolaget. Avsikten med kommande nyemissioner är att ge styrelsen ytterligare handlingsfrihet och flexibilitet för att utöka investeringsportföljen genom att öka i vissa innehav, göra nyinvesteringar eller förvärva hela eller delar av portföljinnehav. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 5 000 000 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Bemyndigandet löper till kommande årsstämma 2019

Stämman företrädes av 1 920 328 stycken aktier, vilket motsvarade 50,66 % av totalt antal aktier och röster i bolaget. Samtliga beslut har fattats enhälligt.

 

Stockholm 6 november 2018

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Onoterat AB 2018-10-15 FINAL.asd

VD information extra stämma 2018-11-05 final [sparad automatiskt]