Onoterat AB (publ) – Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober, 2018

Onoterat AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2018

       (SEK)

Delår 6m

Helår 30 april 2018

·        Netto omsättning

91 421

(174 180)

·        Rörelseresultat

– 742 488

(- 1 818 399)

·        Resultat efter finansnetto

85 189

(1 156 141)

·        Balansomslutning

13 296 212

(12 881 273)

·        Eget kapital per aktie

3,37

(3,33)

·        Substansvärde per aktie

4,57

(4,58)

Väsentliga händelser under rapportperioden

·        Webgallerian Scandinavia AB; rådgivare vid M&A- transaktion Rchery Inc. (april-juli)

·        Goodbye Kansas Holding AB (publ); Deltog i bolagets nyemission MSEK 108 (juni)

·        Papilly AB (publ); konvertering av konvertibelinnehav, och garantiersättning (juli)

·        House of Dagmar; Deltagit med pro-rata andel nyemission (augusti)

·        Comsys AB; Innehav sålt till nyckelpersoner (augusti/september)

·        Nowonomics AB; Deltagit pro-rata andel i två nyemissioner (maj/september)

·        Intreat AB; Delbetalning av lån och ränta under (oktober)

·        Sozap AB; nyemission i Sozap värdeökning på 44% på innehav(oktober)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

·        Sozap AB; Deltagit i nyemission och ökat ägarandel från 3% till 5% (november)

·        Jascha Stockholm AB, ansöker underhandsackord till Ackordscentralen (november)

·        P-Studio AB; nyemission annonserad på MSEK 10, ev värdeökning på 89% på innehav (november)

·        Extra stämman i Onoterat AB (publ) beslutade om utökat bemyndigandet samt bemyndiga styrelsen att undersöka förutsättningarna för en listning av bolagets aktier vid lämpligt tillfälle hos MTF- aktör / marknadsplats.

 

Bolagets fullständiga delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2018 ( 6 månaders)  finns att ladda ned under följande länk.

Delårsrapport i Onoterat AB 2018-11- 21 Final final

 

För mer information – kontakta

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB

Mobil :  0701 -442 441