Styrelsebeslut om nyemission – MSEK 5,054 + övertilldelning MSEK 5,05

På gårdagens styrelsemöte har Styrelsen i Onoterat AB (publ),  med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018,  beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren NE 1:3, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie för tre (3) innehavda, till teckningskursen SEK 4 per aktie på avstämningsdagen den 29 november 2018. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning av fordran.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst kronor 1 263 605 till 5 054 422 kronor och med högst 1 263 605​ st till sammanlagt högst 5 054 422 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 5 054 422 kronor före emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

Bolaget styrelse har vid överteckning möjlighet att utnyttja en övertilldelning av högst 1 263 605 aktier, vilket ger en ytterligare emissionslikvid om 5 054 422 kronor​ till föreliggande villkor. Vid full övertilldelning enligt ovan villkor, kan aktiekapitalet öka med ytterligare 1 263 605 kronor till 6 318 027 kronor och antalet aktier kan ytterligare öka med som högst 1 263 605 aktier till 6 318 027 st.

Vid fullteckning av företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 24,99 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid även fullt utnyttjande av övertilldelningen kan den maximala utspädningen av kapital och röster uppgå till som högst 39,99 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission.

Viktiga datum för kommande nyemission

  • Avstämningsdag hos Euroclear blir den 29 november 2018
  • Teckningsperioden startar 3 december till 17 december, 2018
  • Teckningskursen är fyra (4) kronor per aktie.
  • Beslut om tilldelning 19 december 2018 och utskick avräkningsnotor den 20 december 2018
  • Likviddag blir den 28 december 2018

Fullständiga villkor för nyemissionen kommer att presenteras i investerarmemorandum , som kommer publiceras inför teckningsperioden. Notera dock att Styrelsen har möjlighet att förlänga både teckningsperiod, tilldelningsdag och likviddag, med tanke på jul- och nyårshelgen.

 

För mer information – kontakta

Bertil Rydevik, ordförande i Onoterat AB (publ)

Mobil: 00 44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ) och ledamot

Mobil: 00 46 701- 442 441