Onoterat’s företrädesemission tecknades till 132%

Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) företrädesemission tecknades till ca 132%

Styrelsen för Onoterat AB (publ) (556578-5622) kan fastställa att bolagets företrädesemission, som stängdes den 17 december 2018, tecknades till ca 132%. Styrelsen har beslutat att ge full tilldelning till de som tecknat sig i erbjudandet, genom att använda sig av erbjudandets övertilldelning.

Emissionen väntas tillföra Bolaget totalt cirka 6,69 MSEK, varav ca 3,1 MSEK utgörs av kvittning av fordran, före emissionskostnader. Största ägare i bolaget är Dividend Sweden AB (publ), som ökar sin ägarandel till ca 21,95% (10.95%).

Totalt kommer det att emitterades 1 673 577 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 673 577 kronor. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra cirka 30,55 procent av samtliga utestående aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 5 464 394 kronor och antalet aktier i bolaget 5 464 394 efter nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och införts hos Euroclear.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta med kvarstående antal aktier från extra stämmans bemyndigande den 5 november 2018, för att säkerställa att bolaget når en önskvärd större kapitalbas och samtidigt uppfyller framtida ägarspridningskrav.

 

Stockholm 20 december 2018

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

 

 

Teckningsgrad Nyemisison Onoterat AB (1)

För mer information – Kontakta

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

Mobil – +44 701 442 441