Kallelse till Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 5 april 2019

Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2019

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma måndagen 5 april 2019 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13:00.

 Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 15 mars 2019 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 15 mars 2019. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ), org.nr.556578 – 5622, (”Bolaget”), till extra stämma fredagen 5 april 2019, kl. 13:30 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. O B S lokalen kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra stämman ska:

 •  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 30 mars 2019;
 •  Dels anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2019, till Onoterat AB (publ)
  • Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt, Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM
 • Per e-mail: info@onoterat.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis (ej äldre än ett år) eller fullmakter ska biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 27 mars 2019. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en minst en (1) justeringsman
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Information från VD
 7. Val av nya styrelseledamöter och suppleant
 8. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår som ordförande för extra stämman Bertil Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Beslut om styrelseledamöter och suppleant (7)

Den 21 januari 2019 valde ledamot Arash H Pad att frivilligt lämna styrelsen i Onoterat AB (pub), pga nya uppdrag under våren 2019. Onoterat AB (publ) valberedning kommer presentera ett förslag på en till två nya ledamöter, samt suppleant senast den 30 mars 2019.

 

Stockholm 15 mars 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

 

Kallelse till extra stämma Onoterat 2019-04-05

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 april 2019 final