Kallelse till årsstämma i Onoterat AB (publ) 2019

Kallelse till årsstämma 2019 i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl.17.30 på bolagets kontor, O B S att adressen är Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 17:00.

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 17 maj 2019 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2019. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ), org.nr.556578 – 5622, (”Bolaget”), till årsstämma måndagen den 17 juni 2019, kl. 17:30 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. O B S lokalen kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 •  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 11 juni 2019;
 •  Dels anmäla sitt deltagande senast den 13 juni 2019, till Onoterat AB (publ)
  • Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt, Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM
 • Per e-mail: info@onoterat.se 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter ska biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 11 juni 2019. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en minst en (1) justeringsman
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Information av VD om verksamhetsåret 2018/2019 etc
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om,
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning,
  2. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner
 12. Stämmans avslutande

 

 

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår som ordförande för årsstämman Bertil Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningens förslag på arvode till styrelsen kommer att presenteras senast den 10 juni 2019, och finnas på bolagets hemsida, med övriga handlingar.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer till Onoterat AB (publ) kommer att presenteras senast den 10 juni 2019, och finnas på bolagets hemsida, med övriga handlingar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 2 500 000 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 500 000 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart tills årsstämma 2020.

Handlingar

 

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.onoterat.se, under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran framställs genom att kontakta bolaget på något av ovanstående sätt.

  

 

Antal aktier och röster i bolaget

 

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 070 059 och aktiekapitalet uppgår till SEK 6 070 059 kronor.

 

 

Stockholm 15 maj 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma Onoterat 2019 – 06-17 final

Fullmakt – Power of Attorney AGM June 17 2019 final