Delårsrapport fjärde kvartalet, samt bokslutskommunike 2019

Onoterat AB (publ)

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 februari 2019 – 30 april 2019 samt bokslutskommuniké 2019


Väsentliga händelser under rapportperioden 1 februari 2019 – 30 april 2019

·          Förvärv av 1,43 % i Funrock AB (Entertainment & Gaming) genom riktad nyemission samt byte av andelar i P-Studios i april.

·          Förvärv av 1,24 % i Näktergal AB (Fintech) i april genom deltagande i nyemission.

·          Den 10 april ingicks avtal med Dividend Sweden AB (publ) om framtida ägarspridning.

·          Extra stämman i Onoterat AB (publ) den 5 april 2019 beslutade att välja in Adam Lewis och Sverker Littorin som ledamöter och Stefan Kraft som suppleant fram till årsstämman.

·          Avyttring av Nowonomics AB till grundarens bolag i februari.

·          Under perioden har Onoterat AB (publ) genom en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare inom bemyndigandet från extra stämman 5 november 2018, emitterat totalt 605 665 antal aktier, därefter uppgår antalet aktier till 6 070 059.

Väsentliga händelser under rapportperioden 1 maj 2018 – 30 april 2019

·        Ansökan inlämnad den 10 december till NGM Nordic Growth Market för granskning av bolaget inför listning av bolagets aktier på NGM MTF marknadsplats.

·        Onoterat AB (publ) företrädesemission i december 2018 tecknades till 132%.

·        Onoterat AB (publ) har genom kvittning av fordran från Dividend Sweden AB (publ) ökat sin ägarandel i Goodbye Kansas Holding AB (publ) till 1,70 % (1,15 %) i samband med Onoterat AB (publ) egen företrädesemission i december. På samma sätt förvärvades ett nytt innehav om 4,70 % i Shortcut Media Group AB (publ) från Dividend Sweden AB (publ).

·        Extra stämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018 beslutade om utökat bemyndigande, samt bemyndiga styrelsen att undersöka förutsättningarna för en listning av bolagets aktier vid lämpligt tillfälle hos MTF- aktör / marknadsplats.

·        Övriga förändringar i innehaven; Sozap ökat till 5% i november, ökning i Goodbye Kansas Holding AB (publ) genom nyemission i juni och december, avyttring av hela innehavet i Comsys AB i september, pro-rata teckning i House of Dagmar AB i augusti, Papilly AB (publ) konvertering i juli. Mindre ökning i Webgallerian Scandinavia AB (publ) genom kvittningar av rådgivningsuppdrag. Jascha Stockholm AB (publ) ansöker om underhands ackord i november, värdet justeras till anskaffningsvärde.  

·        Genom full återbetalning av utestående lån samt ränta i december så har Onoterat AB (publ) ej några fordringar på Intreat AB.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

  • Goodbye Kansas Holding AB (publ) genomför en nyemission och utförsäljning av aktier i ett nytt ägarbolag för dotterbolaget Goodbye Kansas Game Invest AB, motsvarande 24%, enligt beslut den 7 maj 2019. Erbjudandet är riktat till ägare i Goodbye Kansas Holding AB (publ), samt externa investerare. Goodbye Kansas Game Invest AB, värderas till MSEK 200,1 mot externa investerare. Att värdera den nya Goodbye Kansas strukturen, efter utgången av räkenskapsåret, är för tidigt och tillsammans med Onoterat AB (publ) revisor, har Onoterat AB (publ) ur försiktighetssynpunkt valt att justera ned innehavet till senaste den kända emissionskursen för Goodbye Kansas Holding AB (publ), baserat på juni 2018.
  • Styrelsen för Jascha Stockholm AB har beslutat avbryta rekonstruktionsprocessen den 8 maj 2019, då ytterligare kapitaltillskott (garanti) inte gått att säkerställa från nya eller befintliga ägare. Beslutet innebär att Styrelsen har ansökt om konkurs till Stockholms Tingsrätt för både moderbolaget Stockholm Retail AB och Jascha Stockholm AB (publ). Onoterat AB (publ) ägare av 5,12 % av kapitalet i Jascha Stockholm AB (publ) har beslutat att skriva ned värdet till 0 kronor i bokslutet för 2018/2019 tillsvidare.
  • Sozap AB genomför en private placement under april-maj om MSEK 5-10 med extern rådgivare. Bolagets värderas till MSEK 78, efter en lyckad global lansering av mobilspelet Armed Heist på både Appstore och Googleplay. Armed Heist har över 3 miljoner nedladdningar.
  • Dividend Sweden kommer att hålla extra stämma den 23 maj där man skall besluta om utdelning av cirka 800 000 aktier i Onoterat AB (publ) till sina aktieägare (ägarspridning).

 

VD Kommentar

Bästa Aktieägare, 

Efter flera års hårt arbete, så börjar vi se resultatet av transformationen av Onoterat AB (publ) verksamheten, från enbart rådgivning, till att nu omfatta en attraktiv finansierings- och investeringsportfölj. 

Ändock, är Onoterat AB (publ) alltjämt i ett tidigt skede inom sin finansierings- och investeringsverksamhet mot svenska tillväxtbolag, inom Gaming, E-commerce (Varumärken) och Fintech, och förhoppningarna är mycket stora att våra portföljbolag står starka över tiden.

Vi har en unik portfölj, som ger våra aktieägare möjligheten att indirekt bli delägare och vara med om att utveckla och skapa framtidens bolag inom svenska Entertainment & Gaming, E-Commerce och Fintechbolag. Denna vision har varit den röda tråden under hela vårt bolags historia, att få arbeta med svenska entreprenörer.

Investeringsportföljen

Våra investeringar är inte riskfria, och efter en tuff höst och vår i den svenska retail sektorn, så har ägarfamiljen i Jascha Stockholm, tvingats efter nio år ansöka om konkurs för bolaget den 8 maj 2019.  Onoterat tvingas naturligtvis att skriva ned innehavet till noll i nuläget, vilket är hårt slag mot årets resultat. Då Onoterat AB (publ) kapitalbas är begränsad och således inte optimal i storlek, är vi extra känsliga mot förändringar i värdeutveckling av enskilda portföljbolag, vilket påverkar vår resultatutveckling i 2018/2019. Vårt värdemässigt största bolag, Goodbye Kansas Holding AB (publ), har haft fantastiska företagsframgångar, vunnit priser (guldägget) och fått genombrott på den amerikanska VFX marknaden, samt fortsatt sin tillväxt strategi. Dock har tillväxten skett på bekostnad av lönsamhet, vilket inte är hållbart i ett längre perspektiv. Re-finansieringarna i Moderbolaget och private placement i dotterbolag Goodbye Kansas Game Invest AB under våren 2019, håller tillbaka värderingen i bolaget. I samråd med Onoterats revisor, har Styrelsen beslutat att genomföra nedskrivningar av värdet med MSEK 0,79 ur försikthetssynpunkt. Detta hämmar kortsiktigt årets resultatutveckling men vi ser med stor tillförsikt på Goodbye Kansas framtida planer, om en notering under Q4 2019 alt Q1 2020.

Från den ljusa sidan finns mobilspelbolaget Sozap AB, som uppvisat en stark position i samband, med den globala lanseringen av mobilspelet Armed Heist under 2018 – 2019. Bolaget genomför en s k private placement under maj, till väsentligt högre värde än i oktober 2018, vilket leder till en uppskrivning av värdet med ytterligare MSEK 0,9 under fjärde kvartalet.  

Under verksamhetsåret har vi utökat portföljen med tre (3) nya och mycket intressanta bolag;

  • Shortcut Media Group AB (4,99%)
  • Funrock AB (1,43%)
  • Näktergal AB (1,24%)

Vi har valt att sälja vårt innehav i Nowonomics AB, och minskat i P-studios AB. Löpande utvärderas och analyseras vår investeringsportfölj, avseende tilläggsinvesteringar och försäljning.  

Styrelsen har tecknat avtal med bolagets största ägare, Dividend Sweden AB, om att genomföra en ägarspridning under maj, vilket underlättar granskningsprocessen hos NGM Nordic Growth Market AB för möjligheterna att genomföra en listning av Onoterat AB (publ) aktier inom en nära framtid.  Avtalet och fler aktieägare är extremt viktigt ur vår framtida affärsutveckling, vilket gör att vi nu kan erbjuda liknade ägarspridningstjänster till externa kunder.

Sammantaget har verksamhetsåret 2018/2019 varit lite av ett mellanår, och varken omsättningen eller resultatet är tillfredsställande. Dock har bolagets egna kapital ökat med 64 % jämfört med föregående år.

En stor del av den operativa ledningens arbetstid har handlat om att administrera och genomföra extra stämmor och kapitalanskaffningar (december 2018 /april 2019) i bolaget, då bolaget varit underkapitaliserat och leda det interna arbetet gentemot NGM Nordic Growth Market AB och dess granskningsprocess.

 Vägen framåt för Onoterat AB (publ)

Det är med tillförsikt och en spännande utmaning, som vi tar oss an framtiden inom bolaget. Ett viktigt steg är att slutföra processen, om att få bolagets aktier listade på en MTF Marknadsplats (NGM Nordic MTF). Genom en listning av bolagets aktier, skapas möjligheten att; 

·        Större kapitalbas – ägarspridning; Onoterat AB (publ) nuvarande kapitalbas behöver stärkas (MSEK >25-50) för att kunna bedriva en effektiv investeringsverksamhet. Ägarbasen breddas genom bland annat ett avtal med Dividend Sweden AB, som delar ut närmare 800 000 aktier till sina aktieägare i maj. Investerarrelationen med våra ägare kommer vara viktigt framgent, och öppnar nu möjlighet att erbjuda nya tjänster, såsom ägarspridningar, till våra portföljbolag och externa bolag.

·        Likvid tillgång – Genom att lista bolagets aktie så skapar man en likvid tillgång för aktieägarna även om de underliggande innehaven är illikvida.

·        Finansiell flexibilitet – ”Valuta” Genom Onoterat AB (pub) egna aktie skapar man även en ny ”betalningsvaluta” att använda i samband med investeringar (asset swap) i specifikt onoterade bolag.

·        Stärka varumärket En listning gör också bolaget mer känt vilket bör underlätta kapitalanskaffning och affärsgenererande

·        Avkastning – Hela investeringsportföljen utvärderas löpande, och ett antal innehav står för dörren att endera noteras eller finna nya ägarstrukturer redan under 2019.

Att investera i Onoterat AB (publ) blir att investera redan nu i morgondagens bolag, inom Entertainment & Gaming, E-Commerce eller Fintech, innan de når en större ägargrupp eller blir noterade. Flertalet av våra portföljbolag är i sina bokslutsprocesser för 2018, när vi redovisar vårt bokslut, och vi kan konstatera att det allmänna oro i marknadsläget även påverkat våra portföljbolag, specifikt E-Commercebolagen. Ett utmanande företagsklimat sätter innovationen och anpassningsförmågan hos ledningarna på sin spets och ger möjligheter till förändring.

Vårt nya bolag Shortcut Media Group AB, är ett mycket intressant tjänstebolag inom film/TV och VFX med fokus mot sociala medier, och kan skapa synergier mot andra portföljbolag. Ett potentiellt guldkorn i portföljen är mobilspelbolaget Sozap, vars första mobilspel Armed Heist, har passerat 3 miljoner nedladdningar och planerar för en listning av bolagets aktier under det kommande året. Även, nytillskotten Funrock AB och Näktergal AB har mycket stor potential att överraska 2019/2020, där Näktergal kan bli en viktig partner för både svenska och internationella aktörer på bolånemarknaden.

Även om slutet av verksamhetsåret varit utmanande, så är det med tillförsikt vi ser på framtiden. Vi är redo fortsätta resan att växa Onoterat AB (publ) under 2019/2020.

 

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)

 

Fullständig Delårsrapport fjårdekvartalet och bokslutskommunike 2019

Delårsrapport kv 4 2019 Onoterat AB FNAL

 

För mer information – kontakta 

Bertil Rydevik, ordförande 

Mobil: 076 -314 59 85

 

Lars-Erik Bratt, VD

Mobil: 0701-442 441