Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 17 juni 2019

Onoterat AB (publ) höll under måndagen den 17 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018/2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

 

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget för verksamhetsåret 2018/2019.

 

Beslut om dispositioner

Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljande ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören.

 

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde, efter omröstning, att styrelsearvode ska utgå med två (2) basbelopp till styrelsens ordförande och ett (1) basbelopp till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som är engagerad i bolaget uppbär inget arvode.

 

Revisorsarvode:

Revisorns arvode sker enligt godkänd räkning

 

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, Sverker Littorin, Adam Lewis och Lars-Erik Bratt. Till styrelsesuppleant omvaldes Stefan Kraft. Bertil Rydevik valdes till styrelsens ordförande.

 

Micael Wikberg och Didrik Hamilton har avböjt omval.

 

Revisor

Årsstämman valde Allians Revision & Redovisning AB till bolagets revisor för ett år. Det noterades att Johan Kaijser utsetts som huvudansvarig revisor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

 

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 2 500 000 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 500 000 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

Stämman företrädes av 3 687 400 stycken aktier, vilket motsvarade 60,75 % av totalt antal aktier och röster i bolaget. Samtliga beslut har fattats enhälligt, utom frågan om styrelsearvode.

Se även bifogad VD-presentation till årsstämman samt Årsredovisning i nedan länkar. 

Onoterat AB (publ) arsredovisning_2019-04-30 (2)

Onoterat AB (pub) – Årsstämma 17 juni 2019

 

Stockholm 17 juni 2019

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information:

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), Mobil 0701 – 442 441

 

Kommuniké från årsststämma i Onoterat AB 2019-06-17 FINAL

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands.