Investor relations

Struktur

Onoterat (publ) (556578-5622) är moderbolag i nedan ”företagsgrupp”;

  • Onoterat Kapital AB (556679-2909)
  • Onoterat Tjänster AB (556634-8206)
  • Onoterat Listan AB (556616-2250)

De helägda dotterbolagen är idag vilande. All verksamhet bedrivs idag från moderbolaget.

LEI-Kod

Onoterat AB (publ) har sedan den 3 november 2017 följande LEI-kod:

549300X64A0E0MV73K51

Från och med den 3 januari 2018 har EU genom förordningen MiFID II/MiFIR utökat kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument.

Kreditrating

Onoterat AB (publ)  har erhållit certifieringen Guld av kreditratinginstitutet UC i december 2017 och september 2018.

Aktieinformation

Det finns bara ett aktieslag i Onoterat AB (publ).

Totalt antal aktier uppgår till 6 070 059 st , och aktiekapitalet uppgår till

SEK   6 070 059  per 30 april 2019, efter senast avslutad nyemission per den  29 april 2019.

Det nominella värdet är SEK 1 krona per aktie.

På årsstämman den 15 juni 2018 fastställdes den nya bolagsordningen, att

  • Lägsta gräns för antalet aktier skall vara 3 6000 000 st till högst 1 4. 400.000 st
  • Lägsta gräns för aktiekapitalet skall vara SEK 3 600 000 och högst SEK 14 4 00 000.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har totalt ca 200  st aktieägare , efter genomförd nyemission utan företräde för befintliga aktieägare under april 2019, och registerad hos Bolagsverket  den 29 april 2019.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2019-04-30
Aktier Röster Kapital
1 Dividend Sweden AB 1 573 683 25,93% 25,93%
2 Didrik Hamilton 661 709  10,90% 10,90%
3 Bertil Rydevik 389 240   6,41% 6,41%
4 Rikard af Trolle 315 000   5,19% 5,19%
5 Adam Lewis 250 000   4,12% 4,12%
6 Lars-Erik Bratt m barn 182 750   3,01% 3,01%
7 G & W Holding AB 180 000   2,97% 2,97%
8 Jonas Åkerman 170 000   2,80% 2,80%
9 B o M Sjöstrand AB 160 000   2,64% 2,64%
10 Noah Clason Diop 157 365   2,59% 2,59%
De 10 största ägarna 4 039 747 66,55% 66,55%
Övriga aktieägare (183 st) 2 030 312 33,45% 33,45%
Totalt 100% 100%
 

Dividend Sweden AB kommer hålla en  extra stämma den 23 maj  om att besluta dela ut närmare 800 000 aktier i Onoterat AB (publ) , vilket motsvarar 13% av kapital och röster. Föreslagen avstämningsdag är den 31 maj 2019.

Dividend Sweden AB kommer efter utdelningen att äga ca 12,75% av kapitalet och rösterna i Onoterat AB (publ) .

Erbjudande handlingar

Nyemission december 2018

Nyemission januari 2018:

Memorandum

Onoterat Memorandum Master final januari 2018 v1

Teckningssedel (aktieägare) med företrädesrätt

Final Teckningssedel med företrädesrätt befintliga aktieägare

Teckningssedel utan företrädesrätt

Final Teckningssedel utan företrädesrätt befintliga aktieägare

Styrelsens redogörelse till aktieägarna enligt ABL 13:6 och revisors intyg

Redogörelse till aktieägarna enligt abl samt revisorsintyg

Finansiella Rapporter:

Substansvärdet (Net Asset Value):

Substansvärdeberäkningen är det nyckeltal som ledningen anser är mest rättvisande vid värdering av bolagets verksamhet. Inför den kommande nyemissionen i december 2018 har bolagets ledning redovisat följande antaganden kring bolagets substansvärde per den 31 oktober 2018. Ledningen har även beaktat bolagets förlustavdrag, som besitter ett teoretiskt värde, vid utnyttjande. Dock kan värdet av förlustavdragen påverkas av framtida nyemissioner, ägarförändringar m m.

Värderingen bygger endast på bolagets redovisade värden, ej förväntade framtida värden av investeringsportföljen eller andra dolda värden som byggts upp i s k strukturkapital, projektportfölj inom finansiell rådgivning etc, då bolaget ej ger någon prognos på endera innehavens framtida potential eller rådgivningsverksamheten utfall.

Det finns totalt 6 070 059 aktier per den 30 april 2019. 

Aktuellt substansvärde är SEK  4,0875 per aktie.

Delårsrapporter:

2019-02-20 Delårsrapport perioden 31 oktober-31 januari, 2019

Delårsrapport kv 3 2019 Onoterat AB

2018-11-21 Delårsrapport perioden 1 maj-31 oktober, 2018

Delårsrapport i Onoterat AB 2018-11- 21 Final final v3

Årsredovisningar:

Onoterat AB (publ) arsredovisning_2019-04-30 (2)

Årsredovisning 2017/2018

Årsredovisning 2016/2017

Årsredovisning 2015/2016 

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2013/2014

Bolagsstämmor:

2019-06-17 Årsstämma i Onoterat AB (publ)  2019

Kallelse till årsstämma Onoterat 2019 – 06-17 final

Fullmakt – Power of Attorney AGM June 17 2019 final

Onoterat AB (publ) arsredovisning_2019-04-30 (2)

Onoterat AB (pub) – Årsstämma 17 juni 2019

2019-04-05 Extra stämma i Onoterat AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Onoterat AB 2019-04-05 FINAL

Onoterat AB (publ) – Extra stämma 5 april 2019 (1)

Kallelse till extra stämma Onoterat 2019-04-05

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 april 2019 final

2018-11-05 Extra stämma i Onoterat AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Onoterat AB 2018-10-15 FINAL.asd

Kallelse till extra stämma Onoterat 2018 2018-10-15 FINAL

VD information extra stämma 2018-11-05 final [sparad automatiskt]

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 november 2018 final

2018-06-15 Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma Onoterat 2018 final

Bilaga 1 Årstämma 2018 Onoterat AB (publ)

Förslag Ny bolagsordning 2018-06-15

FULLMAKT Årsstämma 2018

Valberednings förslag till beslut av styrelse och revisorer 2018

arsredovisning_onoterat_2018-04-30 (1)

2017-06-20 Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB final

FULLMAKT mall Årsstämma 2017 (1)

arsredovisning_onoterat_2017-04-30

Valberednings förslag till beslut av styrelsen och revisorer

Finansiell Kalender:

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter;

  • 2019-05-20 Delårsrapport fjärdekvartalet samt Bokslutskommuniké 2019
  • 2019-05-27 Årsredovisningen 20180501–20190430
  • 2019-06-17 Årsstämma , Bolagets kontor Biblioteksgatan 25
  • 2019-11-28 Delårsrapport 6 månader, 20190501-20191031 (prelm)
  • 2020-05-25 Bokslutskommunike 2020

Informations policy:

Kontaktperson

För mer information om Onoterat AB (publ), kontakta Lars-Erik Bratt, Verkställande direktör

E-post: info@onoterat.se

Mobil: +46 (0) 701 442 441