Investor relations

 

 

 

Struktur

Onoterat (publ) (556578-5622) är moderbolag i nedan ”företagsgrupp”;

  • Onoterat Kapital AB (556679-2909)
  • Onoterat Tjänster AB (556634-8206)
  • Onoterat Listan AB (556616-2250)

De helägda dotterbolagen är idag vilande. All verksamhet bedrivs idag från moderbolaget.

LEI-Kod

Onoterat AB (publ) har sedan den 3 november 2017 följande LEI-kod:

549300X64A0E0MV73K51

Från och med den 3 januari 2018 har EU genom förordningen MiFID II/MiFIR utökat kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument.

Kreditrating

Onoterat AB (publ)  har erhållit certifieringen Guld av kreditratinginstitutet UC i december 2017 och september 2018.

 

 

Aktieinformation

Det finns bara ett aktieslag i Onoterat AB (publ).

Totalt antal aktier uppgår till 5 464 394 st , och aktiekapitalet uppgår till

SEK   5 464 394  per den 21 januari 2019, efter senast avslutad nyemission per den 15 december  2018.

Det nominella värdet är SEK 1 krona per aktie.

På årsstämman den 15 juni 2018 fastställdes den nya bolagsordningen, att

  • Lägsta gräns för antalet aktier skall vara 3 6000 000 st till högst 1 4. 400.000 st
  • Lägsta gräns för aktiekapitalet skall vara SEK 3 600 000 och högst SEK 14 4 00 000.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

 

 

 

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har totalt ca 200  st aktieägare , efter genomförd nyemission under december 2018, och registerad hos Bolagsverket  den 23 januari 2019.

 

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2019-01-23
Aktier Röster
1 Dividend Sweden AB 21,94%
2 Didrik Hamilton  12,11%
3 Bertil Rydevik   7,12%
4 Rikard af Trolle   5,76%
5 Cecelia af Trolle / Adam Lewis   4,58%
6 G&W Holding AB   4,39%
7 Lars-Erik Bratt m barn   3,34%
8 Jonas Åkerman   3,11%
9 B o M Sjöstrand AB   2,93%
10 NGM Nordic Growth Market   1,90%
De 10 största ägarna 67,18%
Övriga aktieägare (190 st) 32,82%
Totalt 5 464 394 100%
 

Erbjudande handlingar

Nyemission december 2018

Nyemission januari 2018:

Memorandum

Onoterat Memorandum Master final januari 2018 v1

Teckningssedel (aktieägare) med företrädesrätt

Final Teckningssedel med företrädesrätt befintliga aktieägare

Teckningssedel utan företrädesrätt

Final Teckningssedel utan företrädesrätt befintliga aktieägare

Styrelsens redogörelse till aktieägarna enligt ABL 13:6 och revisors intyg

Redogörelse till aktieägarna enligt abl samt revisorsintyg

 

Finansiella Rapporter:

Substansvärdet (Net Asset Value):

Substansvärdeberäkningen är det nyckeltal som ledningen anser är mest rättvisande vid värdering av bolagets verksamhet. Inför den kommande nyemissionen i december 2018 har bolagets ledning redovisat följande antaganden kring bolagets substansvärde per den 31 oktober 2018. Ledningen har även beaktat bolagets förlustavdrag, som besitter ett teoretiskt värde, vid utnyttjande. Dock kan värdet av förlustavdragen påverkas av framtida nyemissioner, ägarförändringar m m.

Värderingen bygger endast på bolagets redovisade värden, ej förväntade framtida värden av investeringsportföljen eller andra dolda värden som byggts upp i s k strukturkapital, projektportfölj inom finansiell rådgivning etc, då bolaget ej ger någon prognos på endera innehavens framtida potential eller rådgivningsverksamheten utfall.

Det finns totalt 5 464 394 aktier per den 31 januari 2019. Proforma siffrorna är ej granskade av revisor.

Aktuellt substansvärde är SEK  4,28 per aktie.

Delårsrapporter:

2019-02-20 Delårsrapport perioden 31 oktober-31 januari, 2019

Delårsrapport kv 3 2019 Onoterat AB

 

2018-11-21 Delårsrapport perioden 1 maj-31 oktober, 2018

Delårsrapport i Onoterat AB 2018-11- 21 Final final v3

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2017/2018

Årsredovisning 2016/2017

Årsredovisning 2015/2016 

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2013/2014

Bolagsstämmor:

2019-04-05 Extra stämma i Onoterat AB (publ)

Kallelse till extra stämma Onoterat 2019-04-05

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 april 2019 final

 

2018-11-05 Extra stämma i Onoterat AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Onoterat AB 2018-10-15 FINAL.asd

Kallelse till extra stämma Onoterat 2018 2018-10-15 FINAL

VD information extra stämma 2018-11-05 final [sparad automatiskt]

Fullmakt – Power of Attorney EGM 5 november 2018 final

2018-06-15 Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma Onoterat 2018 final

Bilaga 1 Årstämma 2018 Onoterat AB (publ)

Förslag Ny bolagsordning 2018-06-15

FULLMAKT Årsstämma 2018

Valberednings förslag till beslut av styrelse och revisorer 2018

arsredovisning_onoterat_2018-04-30 (1)

2017-06-20 Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB final

FULLMAKT mall Årsstämma 2017 (1)

arsredovisning_onoterat_2017-04-30

Valberednings förslag till beslut av styrelsen och revisorer

 

Finansiell Kalender:

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter;

  • Delårsrapport 9 månader preliminärt vecka 8 (februari) 2019
  • Bokslutskommuniké och Årsredovisning preliminärt vecka 25 (juni) 2019

Informations policy:

 

 

Kontaktperson

För mer information om Onoterat AB (publ), kontakta Lars -Erik Bratt, Verkställande direktör

E-post: info@onoterat.se

Mobil: +46 (0) 701 442 441