Om Onoterat AB (publ)

 

Introduktion

Marknadssegmentet onoterade företag omfattar en mycket stor mängd företag i olika faser av sin utveckling. En översiktlig beräkning visar att det finns ca 65 000 onoterade aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige varav 15 000 har mer än 20 anställda. Som jämförelse kan nämnas att det finns knappt 1 000 företag som är marknadsnoterade och listade på någon av de etablerade handelsplatserna för aktier.  Oavsett vilken exit strategi ett företag har så krävs att man är väl förberedd och är känd på kapitalmarknaden för att lyckas med den tänkta transaktionen, emissionen eller börsnoteringen. Alltför många företag hamnar därför i finansiella svårigheter för att man inte har positionerat eller förberett sig tidigare på kapitalmarknaden.

 

Historia

Onoterat AB (publ)  bildades 1999 av bland annat Bo Björkman, Bengt Rydén, tidigare chef för Stockholmsbörsen, och Bertil Edlund, tidigare ordförande för Öhrlings Pricewaterhouse.

Redan från bolagets start var Onoterat AB (publ) verksamhet fokuserat på mindre och medelstora tillväxtföretag och generationsbolag som behöver hjälp med att göra en exit eller finna en finansiering för order, immateriella investeringar eller förvärv. Nuvarande ledning har sedan hösten 2014, re-positionerat bolagets verksamhetsinriktning och affärsidé, att även involvera egna investerings- och finansieringslösningar.

Genom ett unikt kontaktnät i Sverige och internationellt erbjuds entreprenörer stöd i processen att hitta rätt kapital och rätt investerare samtidigt som investerare inom Onoterat AB (publ) nätverk erbjuds möjligheter till intressanta investeringsobjekt och möjligheter till syndikering och delat risktagande vid emissioner och transaktioner. Onoterat AB (publ) agerar även som underleverantör till samarbetande partners i nätverket vid större emissioner eller transaktioner.

 

Mission

Onoterat AB (publ) mission blir att demokratisera den svenska venture industrin, och underlätta för både entreprenörer och mindre investerare att få tillgång till riskkapitalmarknaden.

 

Vision 

Onoterat AB (publ)  har som vision att agera som en opportunistisk aktör, inom finansiell rådgivning samt investering/finansiering, mot svenska tillväxtbolag (venture bolag).

 

Affärsidé

Onoterat AB (publ) affärsidé är att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse

 

Onoterat AB (publ) i korthet – December 2018

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands (varumärken), och fintech.

Sedan våren 2016 har bolaget skapat följande investeringsportfölj, med en viktad värdetillväxt på 78 % till och med 31 oktober 2018. Bolaget står nu inför en kapitalanskaffningsrunda, pre-ipo, i december 2018, för att växa verksamheten vidare.

 

Onoterat AB (publ) har en unik ställning på den svenska venturemarknaden;

  • Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ) bedömer att man kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden på ett professionellt och transparent angreppssätt, dels som investerare och dels som rådgivare, vilket tillsammans skall ge avkastning till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar.

 

  • Stark utveckling i nuvarande Investeringsportfölj; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot mindre svenska onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en viktad värdetillväxt på ca 78 % sedan våren 2016 vid bokslutet 2017/2018. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen per 31 oktober 2018.

 

  • Skalbar finansiell rådgivning; Onoterat AB (publ) besitter en värdefull insikt i marknaden och har ett mål om ”0% i förvaltningskostnad”. Rådgivningsverksamheten som är mycket skalbar, ökar bolagets kunskap samtidigt som den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar. Målet är att intäkterna skall täcka alla kostnader och därigenom uppnås en mycket attraktiv förvaltningskostnad för investeringsverksamheten.

 

Framtid; Genom den föreslagna nyemissionen avser Onoterat AB (publ) att skala upp sin verksamhet samt enligt beslut från extra bolagsstämman den 5 november 2018, att bemyndiga Styrelsen för Onoterat AB (publ) att undersöka förutsättningar för en listning vid lämpligt tillfälle av bolagets aktier hos MTF-aktör/marknadsplats. En notering av Onoterat AB (publ) aktier skulle;

  • Öka Bolagets synlighet mot investerare och företag som vill anlita Onoterat AB (publ) för dess tjänster
  • Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
  • Skapa finansiella resurser för att etablera Onoterat AB (publ) som en attraktiv affärspartner, och möjliggöra att Bolagets aktie kan användas som betalningsmedel vid transaktioner såsom förvärv av andelar i entreprenörsbolag.

Sammantaget, Onoterat AB (publ) har en unik positionering inom den svenska venturemarknaden, både som investerare och rådgivare till svenska entreprenörsbolag. Bli delägare i ett bolag som investerare i framtidens tillväxtbolag. Bli delägare i Onoterat AB (publ) !