Bolagsstyrning

 

Onoterat AB (publ) är ett publikt bolag sedan den 29 september 2016.

Bolagsstyrningen i Onoterat AB (publ) utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen. Vid en notering eller listning kommer Onoterat även att följa marknadsplatsen regelverk. Onoterat AB har för avsikt att följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) från den 1 november 2015, men kommer successivt påbörja denna process under 2017.

 

Årsstämman

Årsstämman är Onoterat AB (publ) högsta beslutande organ och skall sammankallas i Stockholm en gång om året före oktobers utgång. Kallelsen till årsstämman ska enligt gällande bolagsordning offentliggöras tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Detsamma gäller för extra bolagsstämmor. Kallelsen skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kungörelse i Dagens Industri / SvD och på hemsidan. Årsstämman utser även bolagets Revisorn för kommande period (se nedan).

 

Valberedning

Inför Onoterat AB (publ) årsstämman kontaktar styrelseordförande, de tre största aktieägarna, att medverka i bolagets Valberedning. Valberedningen tar fram ett förslag till aktieägarna avseende primärt styrelsesammansättningen. Valberedningsmötena skall protokollföras.  OnoteratAB (publ) har för närvarande inga utskottsarbeten.

 

Styrelsen

Styrelsen i Onoterat AB (publ)  skall bestå av minst tre (3) ledamöter och maximalt sju (7) stycken. Styrelsen för de vilande dotterbolagen består av VD för Onoterat AB och i dagsläget styrelseledamoten och Advokat Stefan Kraft. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, dock ej den löpande verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en VD samt ange arbetsfördelning.

Styrelsens arbete innefattar att utveckla bolagets strategi oh affärsplan på ett sådant sätt att aktieägarnas intresse långsiktigt tillgodoses på bästa möjliga sätt. Arbetet regleras enligt en arbetsordning, vilket fastställdes på den konstituerade stämman den 5 juli 2016.

Styrelsens ersättning fastslås på årsstämman. Historiskt har bolagets ordförande erhållit ett prisbasbelopp och styrelsemedlemmar 0,5 prisbasbelopp, som inte är anställda eller konsulter till bolaget.

 

Revisor

Årsstämman utser även bolagets Revisorn för kommande period.

Onoterat AB (publ)huvudrevisor är Lars Kylberg, Öhrligs PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Lars Kylberg har varit huvudrevisor sedan bokslutsåret 2013/2014. Revisorn ersättning sker löpande efter avstämning med ledning.

2015-04-10-12-14-03-e1428661078325

linkedin-button-large

 

Bolagsordning

Bolagsordning