Onoterat AB (publ) har minskat sitt innehav i Comsys AB , efter försäljning  till  en styrelseperson och en nyckelperson inom bolaget. Ytterligare dialog pågår om en eventuell försäljning av kvarstående

Onoterat AB (publ) har ökat sin ägarandel från 2,73% till 3% i spelbolaget Sozap AB, efter en mindre ägarförändring per idag.   För mer information, kontakta Lars-Erik Bratt, VD Onoterat

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt uppdragsavtal med ett Fintech bolag, med inriktning mot försäkringssidan, avseende kapitalanskaffning.  Uppdraget är en s k “pilot-fishing” riktat mot en begränsad krets investerare