Tidigare emissioner

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick till  1 022 682,10 SEK fördelat på 10 226 810 aktier med ett kvotvärde om 0,10  SEK per aktie, per den 31 december 2020 . Enligt bolagsordningen per den 20 januari 2021  ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats.

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. Aktiens ISIN-kod är SE0009580756. Aktiekapitalets utveckling från och med Bolagets grundande 1999 framgår i tabellen nedan.