Onoterat AB (publ) har medverkat i räddningsemissionen av Papilly AB (publ) och tecknat sin pro-rata andel för innehav av aktier, samt konverterar tidigare konvertibellån, numera skuldebrev,  till aktier i nyemissionen.

Onoterat AB (publ) vill bara informera våra aktieägare att portföljbolaget Goodbye Kansas Holding AB befinner sig i en fortsatt expansiv fas, och är ledningen tillsammans med rådgivaren Redeye AB genomför

Onoterat AB (publ) har beslutat att medverka i Nowonomics AB (NOWO) nyemission, med sin pro-rata andel. Nyemissionen Nowo sker till ett högre kurs , än det bokförda värdet , vilket

Onoterat AB (publ) och dess styrelse presenterar idag sin årsredovisning för perioden 2017-05-01 till och med 2018-04-30. efter genomförd revision av PwC. Årsredovisningen finns på hemsidan under Investor Relations /

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 15 juni 2018 har Valberedning sammanträtt och framkommit till följande förslag till beslut av val av Styrelse och revisorer, som kompletterande handling

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm.  Inregistrering till stämman börjar kl. 13:00. Kallelsen

Warmup Scandinavia AB har avslutat bryggfinansiering-låneavtalet med Onoterat AB (publ), som ingicks den 2 augusti 2017, och med ändringar per den 23 februari 2018, respektive 26 mars 2018. Parterna har

Onoterat AB (publ) har minskat sitt innehav i Comsys AB , efter försäljning  till  en styrelseperson och en nyckelperson inom bolaget. Ytterligare dialog pågår om en eventuell försäljning av kvarstående

Onoterat AB (publ) har ökat sin ägarandel från 2,73% till 3% i spelbolaget Sozap AB, efter en mindre ägarförändring per idag.   För mer information, kontakta Lars-Erik Bratt, VD Onoterat

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt uppdragsavtal med ett Fintech bolag, med inriktning mot försäkringssidan, avseende kapitalanskaffning.  Uppdraget är en s k “pilot-fishing” riktat mot en begränsad krets investerare