Bolagsstyrning

eBlitz Group AB (publ) är ett publikt bolag sedan den 29 september 2016, då under namnet Onoterat AB (publ).

Bolagsstyrningen i eBlitz Group AB (publ) utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen. Vid en eventuellt notering av bolagets aktier på en s k Multilateral trading facility (MTF)(sv: multilateral handelsplattform) så kommer eBlitz Group  AB (publ) att följa marknadsplatsen regelverk.

Årsstämman

Årsstämman är eBlitz Group AB (publ) högsta beslutande organ och skall sammankallas i Stockholm en gång om året före oktobers utgång. Kallelsen till årsstämman ska enligt gällande bolagsordning offentliggöras tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Detsamma gäller för extra bolagsstämmor. Kallelsen skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kungörelse i Dagens Industri och på hemsidan. Årsstämman utser även bolagets Revisorn för kommande period (se nedan).

Valberedning

På årsstämman den 15 juni 2018, antogs följande riktlinjer för Valberedningens sammansättning och arbetssätt.

”Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre, till röstetalet, största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.”

”Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer, riktlinjer för uppdragsersättningar samt tillsättande av valberedning.”

Styrelsen

Styrelsen i Onoterat AB (publ) skall bestå av minst tre (3) ledamöter och maximalt sju (7) stycken. Styrelsen för de vilande dotterbolagen består av VD för eBlitz Group AB och i dagsläget styrelsesuppleant och Advokat Stefan Kraft. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, dock ej den löpande verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en VD samt ange arbetsfördelning.

Styrelsens arbete innefattar att utveckla bolagets strategi oh affärsplan på ett sådant sätt att aktieägarnas intresse långsiktigt tillgodoses på bästa möjliga sätt. Arbetet regleras enligt en arbetsordning, vilket fastställdes på den konstituerade stämman den 5 juli 2016.

Styrelsens ersättning fastslås på årsstämma , och senaste årsstämman har Ordförande rätt till två (2) prisbasbelopp och övriga ledamöter (1)prisbasbelopp, som inte är anställda eller konsulter till bolaget.

Revisor

Årsstämman för eBlitz Group AB (publ) utser även bolagets revisor för kommande period.
eBlitz Group  AB (publ) huvudansvarige revisor är Per Lindblom sedan årsstämman 7 juli 2021  , verksam för Allians Revision och Redovisning AB.

Revisorn ersättning sker löpande efter avstämning med ledning.