Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 15 juni 2018 har Valberedning sammanträtt och framkommit till följande förslag till beslut av val av Styrelse och revisorer, som kompletterande handling

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm.  Inregistrering till stämman börjar kl. 13:00. Kallelsen

Warmup Scandinavia AB har avslutat bryggfinansiering-låneavtalet med Onoterat AB (publ), som ingicks den 2 augusti 2017, och med ändringar per den 23 februari 2018, respektive 26 mars 2018. Parterna har

Onoterat AB (publ) har minskat sitt innehav i Comsys AB , efter försäljning  till  en styrelseperson och en nyckelperson inom bolaget. Ytterligare dialog pågår om en eventuell försäljning av kvarstående

Onoterat AB (publ) har ökat sin ägarandel från 2,73% till 3% i spelbolaget Sozap AB, efter en mindre ägarförändring per idag.   För mer information, kontakta Lars-Erik Bratt, VD Onoterat

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt uppdragsavtal med ett Fintech bolag, med inriktning mot försäkringssidan, avseende kapitalanskaffning.  Uppdraget är en s k “pilot-fishing” riktat mot en begränsad krets investerare

Onoterat AB (publ) har tecknat sin pro-rata andel (5%) i Jascha Stockholm AB nyemission, om totalt 120 000 nya aktier till kursen 1,25. Onoterat AB (publ) äger totalt 720 000

Bolagsverket har registrerat Onoterat AB (publ) nyemission utan företräde för befintliga aktieägare per den 19 mars 2018. Se tidigare nyhet per 13 mars 2018. Totalt antal aktier uppgår till 3 625

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat per den 12 mars beslutat om nyemission av aktier utan företrädesrätt för

Onoterat AB (publ) har förvärvat en minoritets post aktier i House of Dagmar AB motsvarande 4,02%, samt 0,31% Nowonomics AB  (mer känt under namnet “Nowo”)  från City Capital Partner AB