Styrelsen i Onoterat AB (publ) vill informera till samtliga aktieägare att nyemission i januari 2018 är nu registrerad av Bolagsverket per idag (2018-02-27). Detta innebär  att Aktieinvest FK AB, inom

Styrelsen för Onoterat AB (publ) kan informera att bolaget har  erhållit teckningsanmälningar motsvarande MSEK 2,71, utav totala emissionsbeloppet MSEK 2,84, vilket innebär en teckningsgrad på 95,42%. Totalt antal aktier som har tecknats

Onoterat AB (publ) har tecknat ett  uppdragsavtal med ett svenskt E-commerce/O-line bolag, avseende projektledning och konsultation i  samband med bolagets kapitalanskaffning. Avtalet löper till och med 28 februari 2018. För mer

Enligt ABL 13:6 redogörelse till aktieägarna presenterar Onoterat AB (publ) styrelse bifogade dokument för den pågående nyemissionen januari 2018, omfattande bland annat Teckningssedel (företrädesemission) samt investeringsmemorandum. Final Teckningssedel med företrädesrätt

Styrelsen för Onoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i kommande Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma