Finansiella rapporter

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Substansvärdet (Net Asset Value):

Bolagets ledning redovisar följande antaganden kring bolagets substansvärde per den 31 oktober april 2020. Ledningen har även beaktat bolagets förlustavdrag, som besitter ett teoretiskt värde, vid ett framtida utnyttjande. Dock kan värdet av förlustavdragen påverkas av framtida nyemissioner, ägarförändringar m.m. Substansvärdeberäkningen är det nyckeltal som ledningen anser är mest rättvisande vid värdering av bolagets verksamhet.

Värderingen bygger endast på bolagets redovisade värden, ej förväntade framtida värden av investeringsportföljen eller andra dolda värden som byggts upp i s k strukturkapital, projektportfölj inom finansiell rådgivning etc, då bolaget ej ger någon prognos på endera innehavens framtida potential eller rådgivningsverksamheten utfall.