Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) i korthet

Onoterat AB (publ) är en etablerad investerings-, finansierings- och
rådgivningsbolag och har varit verksamt, i olika lednings och
ägarkonstellationer sedan tidigt 2000-tal.
Dagens Onoterat AB (publ) har genomgått en transformation
till att bli en aktiv ägare inom främst följande sektorer – Entertainment
& Gaming, E-Commerce (Varumärken) och Fintech,
vilket ger bolaget en unik position på den svenska riskkapitalmarknaden.

Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ) bedömer att bolaget kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare, som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden. Med ett professionellt och transparent angreppssätt – dels som investerare och dels som rådgivare – genererar vi avkastning både till investerare och till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar.

Stark utveckling i nuvarande Investeringsportfölj; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot svenska mindre onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-Commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en nuvarande absolut avkastning på ca 35 % sedan våren 2016. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen per 30 april 2019.

 

Mission

Onoterat AB (publ) mission blir att demokratisera den svenska venture industrin, och underlätta för både entreprenörer och mindre investerare att få tillgång till riskkapitalmarknaden.

Vision

Onoterat AB (publ) har som vision att agera som en opportunistisk aktör, inom finansiell rådgivning samt investering/finansiering, mot svenska tillväxtbolag (venture bolag).

Affärsidé

Onoterat AB (publ) affärsidé är att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse.

Finansiella mål

Onoterat AB (publ) långsiktiga finansiella mål är att ge aktieägarna stabil värdetillväxt (substansvärdet) om minst tio (10) procent per år över en given investeringscykel, genom en aktiv förvaltning av bolagets egna kapital (finansierings- eller investeringsportfölj) kombinerat med rådgivningstjänster.

Bolagets rådgivningstjänster har en skalbarhet, och det långsiktiga målet är att rådgivningsintäkterna ska täcka alla operationella kostnader.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har ej fastställt en utdelningspolicy för aktieägarna i bolaget. Bolaget kan komma att dela ut förvärvade innehav i finansierings- och investeringsportföljen till sina aktieägare i framtiden, likt andra noterade mindre förvaltnings- och investeringsbolag.

Onoterat AB (publ) har en unik ställning på den svenska venturemarknaden;

  • Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ) bedömer att man kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden på ett professionellt och transparent angreppssätt, dels som investerare och dels som rådgivare, vilket tillsammans skall ge avkastning till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar.
  • Stark utveckling i nuvarande Investeringsportfölj; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot mindre svenska onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens har  en ackumulerad avkastning på ca35% sedan våren 2016.
  • Skalbarbarhet i affärsmodellen – Investering och  finansiell rådgivning; Onoterat AB (publ) besitter en värdefull insikt i marknaden och har ett mål om ”0% i förvaltningskostnad”. Rådgivningsverksamheten som är mycket skalbar, ökar bolagets kunskap samtidigt som den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar. Målet är att intäkterna skall täcka operativa kostnader och därigenom uppnås en mycket attraktiv förvaltningskostnad för investeringsverksamheten.

Sammantaget, Onoterat AB (publ) har en unik positionering inom den svenska venturemarknaden, både som investerare och rådgivare till svenska entreprenörsbolag. Bli delägare i ett bolag som investerare i framtidens tillväxtbolag. Bli delägare i Onoterat AB (publ) !

Historia

Bolaget startades 1999, av bland annat Bo Björkman, en av grundarna av UppfinnarSpar, Bengt Rydén, tidigare chef för Stockholm Fondbörs, samt Bertil Edlund, grundare av Öhrlings numera PWC, med avsikt att matcha entreprenörer med investerare. Onoterade bolag erbjöds möjlighet att informera investerare om sina bolag under begreppet ”Onoterat Listan”, som en försmak inför framtida noteringar och kapitalanskaffningar.

Under 2011 blev Nordic Growth Market NGM AB ny delägare i Onoterat AB. Nordic Growth Market NGM AB ägs av den tyska Börse Stuttgart, sedan november 2008. Företaget driver två reglerade marknader och en multilateral handelsplattform (MTF).

Hösten 2014, påbörjade Onoterat AB (publ) nuvarande ledning och styrelse en strategiomläggning, med beslut om att påbörja en transformation från enbart rådgivning till att bolaget aktivt börjat med egna investeringar och finansieringslösningar mot entreprenörsbolag.

Våren 2016 genomfördes de första egna investeringarna kopplat till rådgivningsuppdrag ibland annat Goodbye Kansas Holding AB (publ) respektive Papilly AB (publ). Efter årsstämman 2016 och extra bolagsstämman hösten 2016 blev Onoterat AB ett publikt aktiebolag, som en del av den framlagda strategiplanen.

I januari 2017 anslöt Onoterat AB (publ) sin aktiebok till Euroclear Sweden AB.

Under  2018 genomförde bolaget två företrädesemission och en riktad nyemission , för att fortsatt utveckla sin investerings- och finansieringsportfölj. Bolaget inledde en s k granskningsprocess hos Nordic Growth Market NGM AB under december 2018.

Under våren 2019 har bolaget genomfört en nyemission utan förträde för befintliga aktieägare, och samtidigt har bolagets största ägare, Dividend Sweden AB, genomfört en ägarspridning under perioden maj-juni 2019. Ägarspridningen innebar att Dividend Sweden AB delade ut drygt halva sitt innehav i Onoterat AB (pub) till sina aktieägare. Utdelningen innebar att Onoteat AB (publ) erhöll närmare 2200 nya aktieägare och att Onoterat AB (publ) har över 2500 aktieägare per den 28 juni 2019.