Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Onoterat AB (publ) nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, har fått stöd av emissionsgarantier från investerare motsvarande 3 300 000 kronor, vilket motsvarar 98,85% av emissionsbeloppet. Dessa förbindelser ej säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Ledning och styrelsen i Onoterat AB (publ) fortsätter arbetet med att säkerställa expansions kapital till bolaget under pågående teckningsperiod.

Fullständiga information och dokumentation om Onoterat AB (pub) pågående nyemission återfinns hos Aktieinvest hemsida; https://www.aktieinvest.se/onoterat2019 .

Investerarmemorandum , teaser samt teckningssedlar bifogas längre ned i denna pressrelease, samt återfinns även på hemsidan.

Onoterat AB (pub) nyemission kan sammanfattas enligt följande

  • Teckningskurs: 3,85 kronor per aktie
  • Teckningsperiod: 11 september – 24 september 2019
  • Tilldelning väntas runt: 27 september 2019
  • Antal aktier (Företrädesemission): 867 151 st
  • Antal aktier (Övertilldelning): 867 151 st
  • Bolagets pre-money-värdering: 23 369 727 kronor

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF per den 2 september 2019. Noteringsbeslutet är villkorat av att Onoterat AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Första handelsdag är beräknad till den 15 oktober 2019. Onoterat AB kommer att handlas under kort-namnet ONTRAT.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil: + 44 77 85 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands. För mer information se www.onoterat.se

Final 11 sept Memorandum Onoterat Erbjudande

Final Teaser Onoterat 11 september 2019 (2)

Särskild anmälningssedel 1 Onoterat AB (3)

Särskild anmälningssedel 2 Onoterat AB (5)