Tjänster / Finansiell rådgivning

Inledning

Onoterat AB (publ) tjänsteerbjudande bygger på att kombinera både finansiell rådgivning och kapital tillförsel, investerings- och finansieringslösningar (lån) för att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenörsbolagen och dess framtida utveckling.

Onoterat AB (publ) mål för sina finansiella placeringar är att entreprenörsbolagen skall kunna fortsätta växa organiskt, växa genom ytterligare expansionskapital, vilket sker genom en notering eller genom en försäljning till nya ägare (trade-sale) inom 18-36 månader från Onoterats kapitaltillskott.

Onoterat samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare.

Finansiell rådgivning

Onoterat AB (publ) har bedrivit mindre rådgivning från moderbolaget, men planerar i framtiden att flytta ned rådgivningstjänsterna till Onoterat Tjänster AB. Dagens rådgivning bygger primärt på rådgivning gentemot en begränsad krets av investerare, då kunderna oftast är icke publika bolag

Bolagets rådgivningserbjudande omfattar följande tjänster

1. Kapitalanskaffningsprocess via;
– Onoterat AB (publ) nätverk (Externt) eller via partners nätverk.
– Onoterat Kapital AB (Ev framtid)
– P2P lösningar (Exempel crowd-funding inom lånefinansiering och aktiespridning).

2. Försäljningsprocess / Strategiska ägarposter.

3. Mentorskap – affärsutveckling.

4. Företagsvärdering.

5. Incitamentsförslag.

6. Förmedling av nyckelpersoner, såsom styrelse-medlemmar, IT eller CFO.

7. Ägarspridningar

Onoterat AB (publ) arbetar i nätverk, med andra externa rådgivare, finansiärer och investerare för att optimera både rätt rådgivare och finansiär/delägare till rätt entreprenörsbolag.

Onoterat AB (publ) bygger upp en intressant investerings- och finansieringsportfölj, som inte kan replikeras inom spännande sektorer såsom Entertainment & Gaming, E-Commerce/ Brands och Fintech, med redan intressanta bolag som kommer leverera både snabb och stabil tillväxt under de kommande åren.

Bolaget är ett tydligt komplement att fylla luckan avseende finansiering- och investeringslösningar, efter affärsänglar och crowdfunding, men före traditionella riskkapitalbolagen. Onoterat AB (publ) blir ett mycket intressant komplement även till Statliga Almi och Almi Invest.

Våra tjänster inom företagsrådgivning ska brygga framtida cashflow, och kommer efterfrågas allt mer som en oberoende parts åsikt för styrelser och ägare i entreprenörsbolag.

Planeringen är ”A och O” för en lyckad finansiell transaktion, oavsett storlek på bolagen eller dess kapitalbehov.

Kapitalanskaffningsprocessen

Vid en kapitalanskaffnings- eller försäljningsprocess kommer Onoterat AB (publ) att arbeta efter en strukterard process för entreprenören.

En av de kritiska och avgörande faserna – är nulägesanalysen av entreprenörsbolaget. Onoterat AB (publ) genomför en sk förstudie – (pre-due- dilligence) på flertalet av våra projekt, för att kunna bedöma den aktuella statusen för vår uppdragsgivare. Resultatet från en förstudien kan innebära ett antal åtgärdspunkter för uppdragsgivaren, eller i värsta falla att uppdraget inte kan genomföras.

  1. Förstudie  (Pre-DD)
  2. Förberedelser av Analys / Företagspresentation och övrig dokumentation
  3. Marknadsföring av uppdraget
  4. Förhandling och avslutsprocess (avtalsdokumentation, due-dilligence investerare m m)

Avstämningar mellan uppdragsgivaren och Onoterat AB (publ) sker löpande mellan faserna. Onoterat AB (publ) arbetar med tydliga ersättningsmodeller omfattande både fasta priser och rörliga ersättningar s k success fee.

Transaktioner

Ett urval transaktioner som Onoterat AB (publ) medverkat i som rådgivare;

Image
Webgallerian Scandinavia AB
Transaktionstyp:

M&A

inkråm Rchery Inc

Belopp:

Non-disclosed

År: Maj-Juni 2018

Image
Netpower Labs
Transaktionstyp:

Trade sale

Belopp:

Non-disclosed

År: September / oktober 2017

Image
Goodbye Kansas
Transaktionstyp:

Private Placement

Belopp:

MSEK 5

År: December 2016

Image
Goodbye Kansas
Transaktionstyp:

Private Placement

Belopp:

MSEK 11

År: Q1 2016

Image
Papilly
Transaktionstyp:

Konvertibelemission & Riktad NE

Belopp:

MSEK 14,8

År: 2016

Image
C5LT
Transaktionstyp:

Trade sale

Belopp:

Non-Disclosed

År: 2016