Utdelningar

Utdelningspolicy

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har ej fastställt en utdelningspolicy för aktieägarna i bolaget. Bolaget kan komma att dela ut förvärvade innehav i finansierings- och investeringsportföljen till sina aktieägare i framtiden, likt andra noterade mindre förvaltnings- och investeringsbolag.
Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden.

Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Möjligheter till värdeökning i Bolagets aktier ligger således under de närmaste åren främst i en ökande aktiekurs, eller i samband med en eventuell framtida notering av bolagets aktier på en marknadsplats.

Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalsvensk kupongskatt.

******************************************************************************************

På extra bolagsstämma i Onoterat AB (publ) fattade beslut om utdelning av aktier i Kiwok Nordic AB (publ) den 20 januari 2021. Den aktuella utdelningen innebär att aktieägarna till Onoterat AB (publ) är berättigade att erhålla en (1) B-aktie i Kiwok Nordic AB för varje 43:e aktier som de innehar på avstämningsdagen. Avstämningsdag för erhållandet av utdelningen var den 27 januari 2021. Totalt antal Kiwok B-aktier att utdela uppgår till cirka 240 000 st.

  • Sista handelsdag med rätt att erhålla Kiwok-aktier: 2021-01-25
  • Första handelsdag utan rätt att erhålla Kiwok-aktier: 2021-01-26
  • Avstämningsdag: 2021-01-27
  • Aktieägare erhåller aktierna i Kiwok: 2021-01-29